tr?id=316621759254565&ev=PageView&noscript=1 Договір публічної оферти про надання послуг перекладу

ТОВ «КОБП», код ЄДРПОУ 42627790, в особі Директора Демидова Дениса Віталійовича, що діє на підставі Статуту (надалі іменується «Виконавець»), керуючись ст. ст. 634, 641, 644 Цивільного Кодексу України, робить публічну пропозицію Замовникам Виконавця (надалі - «Публічна оферта»), які бажають отримати послуги, укласти Договір про надання послуг (надалі - «Договір»).

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Замовником у порядку, визначеному в цьому Договорі. Внаслідок прийняття (акцепту) Замовником цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Надалі за текстом цього Договору Виконавець та Замовник окремо іменуються «Сторона», а спільно - «Сторони».


1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Замовник - фізична або юридична особа, яка замовляє або має намір замовити надання послуг перекладу, консультаційних та/або юридичних послуг у Виконавця.

1.2. Послуги перекладу, консультаційні та юридичні послуги, надалі по тексту - «Послуги», що включають у себе, зокрема, але не виключно:

 • письмовий та усний переклад з іноземних мов на українську (російську) мови, а також з української (російської) мов на іноземні мови;
 • консультування з будь-яких питань зі сфери компетенцій Замовника;
 • представництво інтересів Замовника в усіх установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування та перед фізичними особами, з питань отримання, поновлення, оформлення, та засвідчення будь-яких документів, а також проставлення штампу «Апостиль» і легалізації документів та інше.

Конкретні види та обсяг Послуг визначаються за завданням Замовника (електронною поштою, усно, за допомогою телефонного зв’язку, месенджерів чи іншим способом) і погоджуються Сторонами в усній чи письмовій формі.

1.3. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на сайті чи сайтах Виконавця), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб укласти цей Договір на визначених умовах.

1.4. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою pereklаd.uа, яка є основним джерелом інформування Замовника.

1.5. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути здійснений одним зі способів:

 • підтвердження електронними засобами зв'язку (в тому числі електронною поштою, за допомогою месенджерів) строків та вартості послуг Виконавця;
 • оплата грошових коштів Виконавцю в якості передоплати за Послуги в будь-який спосіб передбачений чинним законодавством України;
 • вчинення інших дій, які свідчать про прийняття Замовником умов Публічної оферти, в тому числі передання документів, надання інформації, надання згоди (в тому числі підтвердженням згоди) на здійснення Виконавцем дій в інтересах Замовника на виконання умов замовлення Замовника в усній формі або за допомогою телефонного зв’язку.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання Послуг інших осіб, на умовах співпраці, в тому числі перекладачів, консультантів, кур’єрів, суб'єктів господарювання та фізичних осіб.


3. ОПЛАТА ПОСЛУГ

3.1. Ціна на Послуги та порядок оплати за цим Договором визначаються у виставленому Виконавцем рахунку/Акті наданих послуг/на підставі усної домовленості про вартість Послуг /електронними засобами зв'язку (електронною поштою, за допомогою месенджерів, тощо).

3.2. Замовник може обрати спосіб оплати за власним бажанням з переліку можливих способів оплати, визначених Виконавцем.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

 • своєчасно, якісно і у повному обсязі надавати Послуги;
 • надавати Замовнику інформацію та документи, що стосуються цього Договору, результату та процесу надання Послуг за допомогою засобів телефонного, поштового, електронного зв'язку, особисто або усно;
 • інформувати Замовника про будь-які обставини, що перешкоджають або можуть перешкоджати якісному, своєчасному чи повному наданню Послуг відповідно до цього Договору;
 • повідомляти Замовника на його вимогу про хід надання послуг за Договором усно або засобами електронного зв’язку або в інший обумовлений Сторонами спосіб.

4.2.Виконавець має право:

 • відмовитися від надання Послуг у разі неналежного виконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором;
 • односторонньо відмовитися від подальшого виконання послуг у випадках:
  • а. несвоєчасної та (або) неповної оплати за Послуги;
  • б. надання Замовником недостовірної інформації;
  • в. надання Замовником Виконавцю підроблених документів;
  • г. поширення негативної інформації про Виконавця, що шкодить його діловій репутації;
  • д. несвоєчасне надання Замовником документів та інформації, що необхідна для надання Послуг.
 • зберігати надані Замовником документи та/або їх копії протягом одного року з моменту їх отримання та знищити їх після закінчення цього строку.

4.3. Замовник зобов'язується:

 • надавати повну, достовірну інформацію та документи, що необхідні для надання Послуг. Замовник гарантує, що всі документи, які надаються Виконавцю та будуть використані для надання Послуг за цим Договором, не є підробленими, не містять виправлень та неправдивої інформації тощо.
 • негайно (протягом одного дня) інформувати Виконавця щодо будь-яких змін, які мають місце в наданій Замовником інформації, поясненнях, документах;
 • оплатити Послуги відповідно до розділу 3 цього Договору;
 • виконувати інші законні вимоги Виконавця, необхідні для належного виконання цього Договору.

4.4. Замовник має право:

 • отримати Послуги своєчасно, якісно та у повному обсязі відповідно до умов цього Договору;
 • отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця про обсяг наданих ним Послуг, а також іншу інформацію, пов'язану з наданням послуг;
 • отримувати інформацію та додаткові матеріали про послуги, що надаються Виконавцем;
 • звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Замовник несе повну відповідальність за правдивість, достовірність та точність інформації, наданої Виконавцю, за справжність наданих документів та їх зміст, у тому числі перед третіми особами, органами чи установами. Виконавець не несе відповідальності за зміст, оформлення документів, які надаються Замовником, та використовує документи лише у тому вигляді, в якому вони були передані Замовником.

5.3. У разі невиконання послуг за цим Договором в обумовлені терміни Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі 1% від вартості невиконаних послуг за кожен день прострочення виконання послуг.

5.4. У разі порушення Замовником термінів оплати послуг за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю неустойку в формі пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

5.5. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за ненадання послуг за цим Договором, якщо таке станеться з вини Замовника (ненадання необхідних документів тощо). Виконавець не несе відповідальності за дії органів державної влади, місцевого самоврядування, третіх осіб.


6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо вони сталися внаслідок обставин непереборної сили, таких як: пожежа, стихійне лихо, аварія, військові дії будь-якого характеру, блокада, страйк або інших непередбачуваних обставин, які виходять за рамки контролю Сторін і належним чином засвідчені, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору. У такому випадку строки, які відведені на виконання зобов'язань за цим Договором, будуть продовжені на період дії зазначених обставин.

6.2. Якщо зазначені обставини будуть тривати більше 3-х місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором, при цьому Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за Договором, якщо на момент виникнення форс-мажорних обставин жодна зі Сторін не перебувала в простроченні.


7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони домовилися вважати всю інформацію, будь-які матеріали та відомості, що пов'язані з наданням Послуг відповідно до цього Договору, конфіденційною інформацією. При цьому інформація та зміст документів, наданих Замовником Виконавцю, можуть бути останнім розголошені на вимогу компетентних органів державної влади, у тому числі правоохоронних органів, суду тощо, зокрема для захисту своїх прав та інтересів.

7.2. Конфіденційна інформація не може передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони за цим Договором, крім випадків, коли це пов'язано з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання своїх зобов'язань за цим Договором або сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.


8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Замовник здійснюючи Акцепт цього Договору дає згоду на збір, обробку та передачу його персональних даних (зокрема на отримання, внесення в базу даних, поширення, передачу третім особам, доповнення чи іншу зміну, знищення та інші дії, які може вчиняти Виконавець з його персональними даними в письмовій (паперовій), електронній та іншій формі, включаючи, але не обмежуючись наступними даними: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у т.ч. щодо системи оподаткування, інформація про кваліфікацію, номер засобів зв'язку, електронних ідентифікаційних даних (ІР-адреса, телефон, е-mаіl), дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані ним з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько- правових відносин, проведення розрахунків з Замовником, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

8.2. Замовник Акцептом підтверджує свою згоду на те, що, у випадку необхідності, його персональні дані можуть бути оброблені та надані третім особам.

8.3. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

8.4. Замовник погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальності за будь-яку обробку, незабезпечення режиму доступу і захисту персональних даних Замовника третіми особами, в тому числі працівниками Виконавця, якщо надання доступу до таких персональних даних (чи інша дія, яка створила можливість подальшої несанкціонованої обробки третіми особами) було вчинено Виконавцем або іншою особою з дозволу Замовника поза виконанням обов'язків за цим Договором в особистих цілях або інших цілях, не пов'язаних з виконанням обов'язків за цим Договором, з використанням технічних засобів чи інших матеріалів/обладнання Виконавця.


9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Зобов'язання за цим Договором вважаються виконаними з боку Замовника з моменту проведення повної оплати послуг Виконавця та надання всієї необхідної інформації та документації для здійснення Послуг.

9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою сторін.

9.4. Виконавець має право в будь-який момент припинити надання послуг і в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору цей Договір у випадках, передбачених п. 4.2.2. цього Договору.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України, незалежно від того, де знаходиться Замовник, який отримує послугу..

10.2. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

10.3. У випадку, якщо Замовник відмовляється прийняти виконані Послуги та/або підписати Акт надання послуг, то Замовник повинен надіслати письмові вимоги щодо усунення недоліків у якості наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення про завершення надання послуг, якщо ж він вимог не надав або такі вимоги були усунуті (спростовані), то послуги вважаються наданими у повному обсязі та Акт надання послуг вважається підписаним автоматично.

10.4. Замовник підтверджує, що він до укладення (приєднання до) цього Договору ознайомився із усіма його умовами, та свідомо без будь-якого примусу уклав цей Договір.

10.5. Після приєднання до умов цього Договору всі попередні переговори і листування Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братись до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.7. Дія цього Договору (та навіть у випадку, якщо Замовником було здійснено Акцепт договору згідно умов цього Договору) не поширюється на випадки укладення окремого двостороннього письмового договору Виконавця з Замовником та здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно з укладеним з ним окремим письмовим договором.

10.8. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або цього Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення, щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «КОБП»
Україна, 01001, місто Київ, провулок Тараса Шевченка, будинок 4
Код ЄДРПОУ 42627790
п/р 26003052657845 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300711
тел. +38 (044)299-59-59
Ел.пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.